Written by 10:32 KADIN

Çalışan kadın sayısı arttı ama koşullar aynı

Almanya’da kadınların ve erkeklerin çalışma eğilimleri ve işgücü piyasasına katılımları son on yılda önemli ölçüde arttı.

Federal İstatistik Dairesi’nin son açıklamasına göre Almanya’da istihdam edilen her 100 kişinin 46,8’i kadın oldu. Toplam nüfus içindeki paylarıyla (%50,8) karşılaştırıldığında, Almanya’da kadınlar çalışma hayatında hala yetersiz temsil edilmekte. Kadın ve erkeklerin çalışma hayatına katılımı arasındaki fark, sadece yöneticiler dikkate alındığında daha da belirginleşmekte: 2021’de her üç yöneticiden yalnızca biri kadındı.
Kadınlar ve erkekler çeşitli istihdam biçimlerinde farklı şekillerde temsil edilmekte: Serbest meslek sahiplerinin yaklaşık üçte ikisi erkek. Sosyal sigortaya tabi çalışanların yarısından fazlası da erkek. Devlet memurları arasında ise kadınlar ve erkekler eşit olarak temsil edilmekte iken mini işler ise hala kadınların alanı durumunda.
Sosyal güvenlik primine tabi olarak çalışan kadınların sayısı az da olsa artmış bulunuyor. Kadınlar orantısız bir şekilde üçüncül sektörde, erkekler ise daha çok imalat, ulaştırma ve lojistik ile inşaat sektörlerinde istihdam edilmekte. Korona krizi- daha önceki krizlerden farklı olarak hizmet sektörünün büyük bölümünü de etkilediğinden, kadınlar da krizin sonuçlarından etkilendi
ve bu etki hala devam ediyor. Yarı zamanlı istihdam kadınlar arasında erkeklere kıyasla çok daha yaygın durumda.

GELİR FARKI DEVAM EDİYOR
Erkekler kadınlardan ortalama olarak daha fazla kazanmaya devam etmekte. Bunun farklı nedenleri bulunuyor.
Kadınlar, aynı niteliklere sahip olsalar bile liderlik pozisyonlarında yeterince temsil edilmemekte.
2021 yılında, kadınlar için işsizlik oranı üst üste on üçüncü kez- bazı durumlarda çok yakın olsa da erkekler için olan oranın altında kalmış. Bunun nedeni kadınların düşük ücretli ve haftalık çalışma süresinin düşük olduğu işlerde, mini, midi işlerde istihdam edilmesi ve yüksek ücret gruplarında çalışanlara karşı el altında (rezerve) tutulmasıdır.
Erkeklerin işlerini kaybetme ve işsiz kalma riski daha yüksek, ancak yeniden işe girerek işsizliğin üstesinden gelme şansları daha yüksek.
Bu durum, erkeklerin daha çok döngüsel veya mevsimlik mesleklerde çalışmasından da kaynaklanmakta. Uzun süreli işsiz kadınların oranı erkeklerle aynı seviyede.
Kadınların iş bulmanın yanı sıra bir veya daha fazla çocuğun yetiştirilmesinden tek başına sorumlu olma zorluğuyla karşılaşma olasılığı da erkeklere kıyasla çok daha yüksek.
Aynı zamanda iş aramanın yanı sıra bir veya daha fazla çocuğun yetiştirilmesinden de sorumlular.

55-64 YAŞ GRUBUNDA İSTİHDAM YÜKSEK
2001-2021 yılları arasındaki istihdam oranı karşılaştırmasında, 55-64 yaş arası kadınlar en fazla artış gösteren grup olmuş. Bu yaş grubundaki çalışan kadınların oranı 8 puanlık bir artışla yüzde 39,1’den yüzde 47,5’e yükselmiş ve böylece neredeyse toplam nüfus seviyesine ulaşmış. Her durumda, farklı yaş grupları, örneğin 2021 yılındaki 55-64 yaşındaki kadınlar ile 2001 yılındaki 55-64 yaşındaki kadınlar karşılaştırılmakta.
Daha genç kadınlar için zaman içinde daha az belirgin değişiklikler ve artışlar gözlemleniyor, çünkü daha genç yaş gruplarındaki kadınlar uzun süredir daha yaşlı olanlardan çok daha sık çalışmaktalar. 25 yaşın altındaki kadınlar için işgücündeki kadınların payı 2001 yılına kıyasla hafif bir düşüş göstermiş. Ancak bunun nedeni, eskiye kıyasla daha fazla genç kadının eğitim görmesi ve dolayısıyla daha geç çalışmaya başlaması olarak değerlendiriliyor.

Close